Basisschool De Veenvogel

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding naar tevredenheid worden afgehandeld. Indien dit niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de interne contactpersonen.

Onze interne contactpersonen zijn: 

Chananja van Dijk (c.vandijk@wijdevenen.nl

Anja Wijfjes (a.wijfjes@wijdevenen.nl)  

Voor behandeling van klachten over de school of over personen die de school aangaan, bestaat een klachtenregeling. Deze regeling is van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan.  

 

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline