Basisschool De Veenvogel

Formulier verlofaanvraag

Klik HIER voor het formulier Vrijstelling schoolbezoek.


WET EN REGELGEVING BUITENGEWOON VERLOF

De schoolplicht gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag van een kind. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar dat een jongere achttien jaar is geworden. De wetgeving rond het toekennen van buitengewoon verlof tijdens het schooljaar, is aanzienlijk aangescherpt. Wilt u een aanvraag bij de schoolleider indienen, houdt u dan alstublieft rekening met het feit dat we uitsluitend onder de volgende condities toestemming kunnen verlenen:

VAKANTIEVERLOF

Met vakantie gaan tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de 'specifieke aard van het beroep' van een van de ouders. Uit jurisprudentie blijkt dat er dan vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van het inkomen in de zomervakantie moet verdienen, zoals bij strandtenthouders of in de landbouw het geval kan zijn. Er mag géén verlof gegeven worden op grond van organisatorische problemen bij de werkgever, zoals bijvoorbeeld bij luchtvaartmaatschappijen. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal zes weken van tevoren aan de schoolleiding van de school te worden voorgelegd. Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan tien schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN TOT MAXIMAAL TIEN DAGEN PER SCHOOLJAAR

Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de schoolleiding van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  •   huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag;

  •   huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen; overlijden van bloed- of aanverwanten: maximaal één dag;

  •   bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad: periode in overleg met de schoolleiding (tot tien schooldagen) bij medische of sociale indicatie (hierbij moet u een verklaring van arts van de GGD of een sociale instantie overleggen);

  •   bij 12 1⁄2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;

  •   verhuizing: maximaal één dag;

  •   voor het voldoen aan een wettelijke verplichting indien dit niet buiten lestijd kan;

  •   voor andere naar het oordeel van de schoolleiding belangrijke redenen.

GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN VAN MEER DAN TIEN DAGEN PER SCHOOLJAAR

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar moet u minimaal één maand van tevoren via de schoolleiding van de school bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn indienen. (De gemeente Nieuwkoop heeft de afdeling leerplicht ondergebracht bij de gemeente Alphen aan den Rijn.)

Geen reden voor verlof: familiebezoek in het buitenland; een 'ernstige belemmering' (organisatorischeproblemen) voortvloeiend uit het beroep; vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Op school en hierboven op de website kunt u standaardformulieren verkrijgen voor de aanvraag van het buitengewoon verlof. U kunt uw verzoek indienen bij de schoolleiding. 

GEEN TOESTEMMING, TOCH WEG?

Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof en de kinderen toch van school houdt, is de schoolleiding van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken. lndien u zich met de beslissing van de schoolleiding niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking, gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de schoolleider van de school.

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline